1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hendes forældre

Opdateret  16.04.20

Ellen Mortensdatter Broe 1697 - 1778

Ellen Mortensdatter Broe fødes 27. november 1697 i Klitmøller og bli'r døbt 5. december i Vester Vandet kirke.
Den 21. august 1732 bli'r hun forlovet med Christen Andersen, født 14. september 1697 i Klitmøller som søn af Anders Rasmussen og Maren Christensdatter Dragsbech.
Ellen og Christen gifter sig 19. oktober samme år i Vester Vandet kirke.
Tekst i kursiv er fra Vester Vandet kirkebog:
Trolofvede og Sammenviede 1732:
d. 21 Augustij hafde Christen Andersen og Ellen Mortensdatter Broe ved Klitmøller [efter kongl. benaadings bref saa som de vare beslegtide] Trolovelse, Viede d. 19 octobr.
Aalborg Stift Ægteskabsbevillinger:
Christen Andersen Drasbech og Ellen Mortensdaatter Broe, Bønderfolk af Klit Møller Bye og Vestervandet Sogn, udi Thye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Fredensborg Slot 9 Septembr 1731. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr

De får 4 børn:
Niels Christensen, født 30. juni 1733
d. 30 Juny en stund for Midnat blef Christen Andersen og Ellen Mortensdatter Broe ved Klitmøller deris lille Søn føed var til Daaben d. 5 dito og blef kaldet Niels. Mand fadderne Christen Michelsen Krog, Christen Pedersen Bro, Lauridz Nielsen Bro. Qvind fadderne Christenze = Anders Christensen Drasbechs bar barnet, Maren Anders Søes og Karen Christensdatter Blach. Moderen gich i Kirche d. 16 Augustij.
Anders Christensen, født 14. marts 1736
Fødde og Døbte 1736
Imellem d. 13 og 14 Martij ved Midnatstid blef Christen Anders. og Elen Mortensdatter Bro ved Møller deris Søn fød var til Daaben d. 18 dito og blef kaldet Anders. Mandfadderne Christen Michelsen, Christen Krog, og Christen Christensen Blach. Qvindfadderne Christense = Anders Drasbechs bar barnet, Mette Anders Mortensen Broes, og Karen Chd. Blach, M. i K. d. 17 Junij.
Morten Christensen, født 2. december 1738, død 18. maj 1810
Maren Christensdatter, født 1. september 1741
d. 1ste Sept: ved Solens opgang fød Christen Anderssøn og Ellen Mortensdaatter Broe ved Klitmøller deres Daatter Maren fød, baaren til Daaben d. 3die dito af Anne-Marie Christen Krogs, Fadderne: Anders og Christen Mortenssøn Broe, Christen Olufsøn Drasbech, Giertrud Christensdaatter Blach, og Inger Olufsdaatter Drasbech.
d. 8
de Octobr introduceret Christen Anderssøns Hustrue ved Klitmøller Ellen Mortensdaatter Broe efter sin Daatter Maren.

Ellen er fadder et par gange:
1740
d. 2
den Februar: Klochen 5 om Morgenen fød Laurits Nielssøn Broe og Anne Matsdaatter Jægind ved Klitmøller deres Daatter Maren; baaret til Daaben d. 7de dito af Christentze, Anders Drasbechs; Fadderne: Christen Pederssøn Broe, Anders Jenssøn Broe, Christen Christenssøn Blach, Ellen, Christen Anderssøns, og Karen Pedersdaatter Skindrup.
d. 14
de April: Klochen 6 om morgenen fød Anders Pederssøn Søe og Maren Mortensdaatter Kløvborg ved Klitmøller deres Daatter Anne, baaren til Daaben d. 17de dito af Karen Christen Christenssøn Møllers i Kløvborg, de andre Faddere: Christen Michelssøn Blach, Peder Anderssøn, Peder Jenssøn Broe, Ellen Christen Anderssøns, og Karen Christensdaatter Blach.


Ellen og Christen dør begge i slutningen af 1778. De bli'r begravet 3. januar 1779 på Vester Vandet kirkegård:

1779ve

d. 3 Januarij begravet Christen Andersen ved Klittmøller gl: 81 Aar og 3 Maaneder og samme dag begravet hans hustrue Ellen Mortensdatter 81 Aar og 2 Maaneder, havde leved i et kiærligt ægteskab med hinanden i 47 Aar og bleve [i ... heller] adskilte i døden men lagde i en grav.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Gå til næste side