Michel Olesen Møller
Tahitas farmors mormors morfar
Søn af Oluf Pedersen Møller og Karen Christensdatter
Niels Christensen (Helverskov)

Sire Lauridsdatter
Karen Pedersdatter (Thomasdatter)
Tahitas farmors mormors mormor
Datter af

Opdateret  16.04.20

Michel fødes ca. 1708
Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred

Michel og Sire bli'r viet 23. november 1751
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 79

15. januar 1752 - dødfødt pige
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 90

5. februar 1753 - dødfødt dreng
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 91

20. april 1754 - dødfødt dreng
Sire dør ved den sidste barnefødsel 20. april 1754
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 68


Et "uægte" barn, Karen, bli'r døbt 1727. Mor Johanne Jensdatter. Udlagt barnefader Peder Nielsen.
Har Johanne senere giftet sig med en "Thomas"?
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 21


f. ca. 1731

En Karen, datter af Peder Nielsen og Johanne Jensdatter, bli'r konfirmeret 1745, 18 år
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 21 og 51


En Karen, datter af Thomas Laursen og Karen Pedersdatter, døbes 3. søndag i Advent 1733. bli'r konfirmeret 1750, 16 år
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 28 og 52

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Michel og Karen Pedersdatter vies 3. oktober 1754
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1712 - 54, opsl. 94

En datter, Zire, Tahitas farmors mormors mor, døbes 29. august 1756 i Haverslev. Nej, det er Oluf!

En søn, Oluf, fødes 29. august 1756
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 6

To døtre, Karen og Johanne, fødes 27. december 1758, døbt 1. januar 1759. Johanne død 3. februar.
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 9

En søn, Jens, fødes 21. maj 1761
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 12

Michel begraves 18. august 1771 på Haverslev kirkegård
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 49

Skifte brev efter Michel Olesen Møller
i Hauersleuf

Anno 1771ma dend 14 septembr, indfandt sig paa
høyædle og velbaarne frue Braes sal. Peter Enevol
Braes hands efterladte enke frue til Kokedahl
hendes vegne fuldmægtigen sammestæd Christen Hviid
udi afgangne Michel Olesen Møllers stærfboe udi Hauerslev
for der udi hands i fæste havende gaard at registere og
vuurdere hvad som forefindes til skifte og deelings
fuldførelse imellem enken Karen Pedersdatter og deres
udi ægteskab sammenaulede børn, 2 sønner og 2 døtre
naunlig: Ole Michelsen 15 aar, Jens Michelsen 10 aar,
Ziire Michelsdatter 16 aar og Karen Michelsdatter 12 aar, hvor
da var tilstæde enken Karen Pedersdatter med antagne
laugværge Jens Sand fra Hauerslev og paa de umyndige
børns vegne som fødeværge og formynder fremstil-
lede sig deres faderbroder Peder Olesen Møller
fra Lørsted Mølle og som registerings og vuur-
derings mænd var nærværende Laurs Sørrensen Smed
fra Hauerslev og Christen Nielsen fra Lørsted, altsaa i samt-
liges overværelse, blev forefunden og forrættet, som
følger: (har renskrevt resten af skiftet i Word)
Se http://www.hheriksen.dk/edi_5.htm
under Brander / Lørsted Mølle

1. november 1772 vies Karen Pedersdatter og Niels Christensen
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 76

Karen (Thomasdatter) begraves 29. maj 1785 i Haverslev, 54 år gl.
Kb. Hjørring, Øster Han, Haverslev, 1755 - 1809, opsl. 51

Skifte efter Karen Thomasdatter i Hauerslev

Anno 1785 den 12 july som var rette 30te dagen efter
Niels Christensens afdøde hustrue Karen
Thomasdatter i Hauerslev, indfandt sig paa skifte
forvalteren højædle og velbr. hr. Justitsraad Jelstrup
til Kokkedal hans vegne Bertel Møller fra be-
meldte sted, med tiltagne 2de vitterligheds og vurd.
mænd, navnlig Lars Iversen og Christen Nielsen
begge af Haurslev, alt for at foretage lovlig
skifte og deeling imellem enkemanden oven-
meldte Niels Christensen paa den eene og den sal.
afdødes børn som ere, a 1 søn Jens Michelsen
25 aar b een datter Zira Mikkelsdatter gift
med Jørgen Christensen i Attrup og d. en dtr.
datter Karen Michelsdatter alle nærværende i dag her
i stærvboen for at overvære denne forrætning, hvor
til de vare indkaldt, og blev da ved registrering
og vurdering saaledes begyndt som følger: men før-
end videre blev foretaget til kiendegav arvingerne
at de ikke forlangede nogen vitløftig skifte forret
ning med registrering og vurdering her i boen for
aleene ville forvolde udgifter og for sligt at forekomme
declarerede her ved at de ikke ville paastaae eller forlange
nogen arv her i stærvboen, dog mod de vilkaar at enkemanden
paalegges at svare til ald den gield og besværing, som maate
hæfte paa boen, og paa saadan maade begierede de, at det
begyndte skifte, nu i dag bliver sluttet og tilendebragt.
Enkemanden begierede at skiftet i dag maate blive
sluttet, da hand og arvingerne der om var eenige, og forr
hvilken skifte behandling hand i alle maader vilde holde
skifteretten og alle vedkomende for hvad der af dette skifte
dependerer anger kravesløs. - Efter foranførte omstæn-
digheder bliver skiftet hermed sluttet og tilendebragt, der
med hænders underskrifter stadfæstes - Datum ut Supra

B. Møller, Niels Christensen, Jens Michelsen
Jørgen Christensen, Christen Nielsen, Laurs Iversen


Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her