1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

Opdateret  16.04.20

Anne Jørgensen (13413) 1840 - 1900

Annes mand, Hans Sørensen Kirketofte, deltog i krigen i 1864 i 1. Division, 3. Brigade, 16. Regiment, 7. Kompagni, som
menig nr. 243.
Han var med i tilbagetoget fra Dannevirke samt det afgørende nederlag d. 18. april 1864 på Dybbøl, hvor han blev taget til fange og ført sydpå.
Det eneste minde, vi har fra denne begivenhed, er hans feltflaske samt hans erindringsmedalje, som ses på

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Her et brev, som blev sendt hjem af en af dem, der var med:
Schlesvig den 5. Febr. 1864 Mine kjære Forældre!
Da Krigen jo nu er begyndt, og jeg som følge deraf kan tænke, at I ere bange, iler jeg med at sende Eder disse Linier. Jeg er idag i Schl. med nye Soldater og har derved en god Lejlighed til at skrive et Par Ord. Ja kjære Forældre! Nu kunne I troe at man for Alvor faaer at vide hvad der er at være Soldat, siden forrige Fredag, da vi marcherede fra Kl. Reide til Førden, hvor vi kun havt Roe i 2 Nætter. Al den øvrige Tid er tilbragt under aaben himmel, med Tonisteret paa. Vi ere overordentlig glade naar vi engang imellem kunne komme under Tag, skjønt vi alligevel maa staae op og ned, med Bepakningen paa. Paa Søvn kan man ikke tænke. Det indskrænker jeg til en Times tid engang imellem, og staar da almindelig paa den blotte Jord, med Tornistret paa.
Skjønt Ordren ''lad Geværet'' for første Gang for Alvor har lydt til os, var vi dog Alle ved 7 R [Regiment]. i behold, med Undtagelse af 2 fra et andet Comp., som var fangne, og 1 saaret. 1ste Comp. har endnu saa godt som intet seet til Fjenden, og Skudene ere endnu i vore geværer. Vi ligger lunt bag Skandserne No 18 og 19 [ved Dannevirke], og venter med Længsel paa, ordentlig at komme til at smøre Kjæltringernes Rygstykker. Det gaar i dag svært løs her ved Schlesvig. Fjenden staaer paa den sydlige Side af Slien, og bliver beskudt af os fra en lille Øe ''Maagøe''. Igaar var der en Forpostfægtning ved Kl. Reide, som jeg kunde see derfra hvor jeg stod. Den varede vel et Par Timer, og Fjenden trak sig da tilbage. Kjære Forældre! Om jeg igjen skal see Eder, staaer nu, som altid i Guds Haand. Forvovent skal jeg ikke blotte mig for Fjendens Kugler, men Smør skal han faae saa meget som muligt thi Kanonfeberen, som allerede har angrebet Mange, kommer ikke til mig, og mit Helbred er som Humøuret bestandigt godt.
De kjærligste hilsener til mine Sødskende, samt til Eder Kjære Forældre! sendes af Eders heng. Søn Chr. Ravn.                 

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

www.milhist.dk

I Dannevirke

1. februar 1864: Krigen bryder ud imellem Danmark og Tyskland-Østrig.
2. februar 1864: Et preussisk angreb på Mysunde bliver slået tilbage.
5. februar 1864: Den danske hær trækker sig tilbage fra Dannevirke-stillingen imod Nørrejylland og Dybbøl.
18. april 1864: Den dansk hær bliver besejret ved Dybbøl af den preussiske hær.
9. maj 1864: En dansk eskadre besejrer en kombineret østrigsk-preussisk eskadre i Kampen ved Helgoland. Samme dag bliver der indgået en våbenhvile imellem de stridende parter.
25. juni 1864: Krigen bryder ud påny.
29. juni 1864: Preusserne går i land på Als og besætter øen i løbet af nogle dage.
30. oktober 1864: Krigen afsluttes. Danmark mister Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Gå til næste side